Viết code tạo 1 file text 10 GB, sau đó đọc file đó vào in ra 10 dòng cuối cùng của file.

Bài tập của https://pymi.vn - nhớ là 10 GB không phải 10 MB

Viết code tạo 3000 file, mỗi file chứa 1 số ngẫu nhiên trong khoảng 0-1000. Sau đó đọc 3000 số đó vào và tính tổng. Sau đó xoá 3000 file này đi.

Bạn có chắc mình đọc được 3000 file? Học viên PyMI chắc chắn làm được.

Viết chương trình tính tổng các số đầu vào:

python filename.py 1 2 3 4.5 in ra màn hình 10.5

Viết chương trình in ra màn hình tên các file MP3 trong 1 thư mục

Nếu bạn không kiểm tra được file MP3 mà không có đuôi .mp3, bạn chỉ được 50% số điểm!